PROJECT PROGRESS


ภาพรวมโครงการ 23 December 2019

ภาพรวมโครงการ 23 December 2019

ภาพรวมโครงการ บรรยากาศยามค่ำคืน 23 October 2019

ภาพรวมโครงการ 12 October 2019

ห้องขนาด 25 ตารางเมตร (ตำเเหน่ง B07) 12 October 2019

ห้องขนาด 25 ตารางเมตร (ตำเเหน่ง B06) 12 October 2019

ห้องขนาด 32 ตารางเมตร (ตำเเหน่ง B05) 12 October 2019

ห้องขนาด 25 ตารางเมตร (ตำเเหน่ง B04) 12 October 2019

ห้องขนาด 25 ตารางเมตร (ตำเเหน่ง B03) 12 October 2019

ห้องขนาด 25 ตารางเมตร (ตำเเหน่ง B02) 12 October 2019

ห้องขนาด 25 ตารางเมตร (ตำเเหน่ง B01) 12 October 2019

งานปลูกจัดเเต่งต้นไม้บริเวณทางเดินด้านข้างโครงการ 06 October 2019

งานปลูกจัดเเต่งต้นไม้บริเวณทางเดินด้านข้างโครงการ 06 October 2019

งานคอนกรีตเเสตมป์บริเวณทางเดินด้านข้างโครงการ 02 October 2019

งานคอนกรีตเเสตมป์บริเวณทางเดินด้านข้างโครงการ 02 October 2019

งานคอนกรีตเเสตมป์ลานจอด 01 October 2019

งานคอนกรีตเเสตมป์ลานจอด 01 October 2019

งานคอนกรีตเเสตมป์ลานจอด 01 October 2019

ภาพรวมอาคาร B 23 September 2019

ภาพรวมโครงการ 23 September 2019

ภาพรวมอาคาร A 23 September 2019

ภาพรวมโครงการ 23 September 2019

โถงทางเดินอาคาร B 20 September 2019

โถงทางเดินหน้าลิฟท์อาคาร B 20 September 2019

ภาพรวมทางเดินบันไดหนีไฟอาคาร B 20 September 2019

บันไดทางเดินอาคาร B 20 September 2019

งานติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคาร B 18 September 2019

งานติดตั้งชุดเคาน์เตอร์ครัว อาคาร B 18 September 2019

งานตกเเต่งภายในห้องอาคาร B 15 September 2019

งานตกเเต่งภายในห้องอาคาร B 15 September 2019

งานตกเเต่งภายในห้องอาคาร B 15 September 2019

งานตกเเต่งภายในห้องอาคาร B 15 September 2019

งานตกเเต่งภายในห้องอาคาร B 15 September 2019

งานเทสระบบไฟ 31 August 2019

งานเทสระบบไฟ 31 August 2019

งานทำรัิ้วกั้นบริเวณหน้าโครงการ 20 August 2019

งานปรับภูมิทัศน์ลานจอดรถ 15 August 2019

งานปรับภูมิทัศน์ลานจอดรถ 15 August 2019

งานติดราวกันตก อาคาร B 31 July 2019

งานก่อฉาบผนังห้องนิติ 31 July 2019

งานติดกระจก อาคาร A 31 July 2019

งานรื้อนั่งร้านอาคาร A 18 July 2019

งานรื้อนั่งร้านอาคาร A 18 July 2019

งานติดกรอบอะลูมิเนียมชั้น 2-7 อาคาร B 17 July 2019

งานติดกรอบอะลูมิเนียมชั้น 2-7 อาคาร B 17 July 2019

งานทาสีภายนอกอาคาร A 12 July 2019

งานปิดฝ้าโถงทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2-4 อาคาร A 12 July 2019

งานปิดฝ้าโถงทางเดินส่วนกลาง ชั้น 2-4 อาคาร A 12 July 2019

งานเทสระบบไฟภายในอาคาร A 11 July 2019

งานเทสระบบไฟภายในอาคาร A 11 July 2019

งานฉาบผนังภายนอก ชั้น 2-7 อาคาร A 10 July 2019

งานฉาบผนังภายนอก ชั้น 2-7 อาคาร A 15 July 2019

งานรื้อนั่งร้านอาคาร B 27 June 2019

งานฉาบผนังภายนอกอาคาร A 27 June 2019

งานเทพื้นลาดจอดรถและบริเวณโดยรอบ 26 June 2019

งานเทพื้นลาดจอดรถและบริเวณโดยรอบ 26 June 2019

งานปักเสาหม้อเเปลงไฟฟ้า 26 June 2019

งานปักเสาหม้อเเปลงไฟฟ้า 26 June 2019

งานปูกระเบื้องฉาบผนังโถงทางเดิน ชั้น 3 อาคาร A 22 June 2019

งานปูกระเบื้องฉาบผนังโถงทางเดิน ชั้น 3 อาคาร A 22 June 2019

งานติดหน้าต่างและราวกันตกชั้น 3-4 อาคาร B 22 June 2019

งานติดหน้าต่างและราวกันตกชั้น 3-4 อาคาร B 22 June 2019

งานติดตั้งลิฟท์ อาคาร B 20 June 2019

งานติดตั้งลิฟท์ อาคาร B 20 June 2019

งานตั้งนั่งร้านเตียมงานฉาบภายนอก อาคาร A 13 June 2019

งานเทพื้นลานจอดรถ 12 June 2019

งานผูกเหล็กเตรียมเทพื้นลานจอดรถ 11 June 2019

งานปูพื้นกระเบื้องโถงทางเดินชั้น 4 อาคาร B 10 June 2019

งานปูพื้นกระเบื้องโถงทางเดินชั้น 4 อาคาร B 10 June 2019

งานเทสระบบไฟภายในอาคาร 6 June 2019

งานเทสระบบไฟภายในอาคาร 6 June 2019

งานทาสีภายนอกอาคาร B 5 June 2019

งานทาสีภายนอกอาคาร B 5 June 2019

งานเตรียมเคลียร์พื้นที่สำหรับจอดรถ 1 June 2019

งานเตรียมเคลียร์พื้นที่สำหรับจอดรถ 1 June 2019

งานเตรียมเคลียร์พื้นที่สำหรับจอดรถ 1 June 2019

งานภายในห้องชั้น 2 อาคาร B 23 May 2019

งานภายในห้องน้ำชั้น 2 อาคาร B 23 May 2019

งานภายในห้องชั้น 2 อาคาร B 23 May 2019

งานฉาบผนังทาสีภายใน ชั้น 2 อาคาร A 9 May 2019

งานบันไดภายในอาคาร A 9 May 2019

งานปูพื้นกระเบื้อง ผนังห้องน้ำ อาคาร B 9 May 2019

งานบันไดภายในอาคาร B 9 May 2019

งานบันไดภายในอาคาร B 9 May 2019

งานฉาบผนังทาสีภายใน ชั้น 2 อาคาร B 9 May 2019

งานก่อสร้างภายนอกโดยรวมอาคาร B 9 May 2019

งานก่อสร้างภายนอกโดยรวมอาคาร A 9 May 2019

งานก่อผนังภายในอาคารชั้น 7 อาคาร B 21 April 2019

งานก่อผนังภายในอาคารชั้น 6-7 อาคาร A 21 April 2019

งานก่ออิฐฉาบผนังภายในอาคารชั้น 2-7 อาคาร B 10 March 2019

งานก่ออิฐฉาบผนังภายในอาคารชั้น 2-4 อาคาร A 10 March 2019

งานเตรียมขึ้นชั้นดาดฟ้า อาคาร A 05 March 2019

งานเตรียมขึ้นชั้นดาดฟ้า อาคาร A 03 March 2019

งานเทพื้นชั้น 7 อาคาร A 28 February 2019

งานเทพื้นชั้น 7 อาคาร A 28 February 2019

งานก่ออิฐฉาบผนังภายในอาคารชั้น 6-7 อาคาร B 15 February 2019

งานก่ออิฐฉาบผนังภายในอาคารชั้น 6-7 อาคาร B 15 February 2019

งานก่ออิฐฉาบผนังภายในอาคารชั้น 6 อาคาร B 15 February 2019

งานเทพื้นชั้น 6 อาคาร A 14 February 2019

งานเทพื้นชั้น 6 อาคาร A 14 February 2019

งานเทพื้นชั้น 6 อาคาร A 14 February 2019

งานก่ออิฐฉาบผนังภายในอาคารชั้น 4-5 อาคาร B 9 February 2019

งานก่อผนังภายในอาคารชั้น 3 อาคาร A 9 February 2019

งานเทพื้นชั้น 5 อาคาร A 28 January 2019

งานก่อผนังภายในอาคารชั้น 3-4 อาคาร B 26 January 2019

งานฉาบผนัง ชั้น 3 อาคาร B 26 January 2019

งานเทพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร B 26 December 2018

งานเตรียมเทพื้นชั้น 5 อาคาร A 25 January 2019

งานก่อผนังภายในอาคารชั้น 2 อาคาร A 18 January 2019

งานเตรียมขึ้นชั้น 5 อาคาร A 18 January 2019

งานเตรียมขึ้นชั้น 5 อาคาร A 15 January 2019

งานฉาบผนัง ชั้น 2 อาคาร B 15 January 2019

งานก่อผนังภายในอาคารชั้น 3-4 อาคาร B 15 January 2019

งานเทพื้นชั้น 7 อาคาร B 13 January 2019

งานเทพื้นชั้น 7 อาคาร B 10 Janury 2019

งานเตรียมขึ้นชั้น 4 อาคาร A 25 December 2018

งานเตรียมขึ้นชั้น 4 อาคาร A 25 December 2018

งานเตรียมขึ้นชั้น 6 อาคาร B 25 December 2018

งานเตรียมขึ้นชั้น 6 อาคาร B 25 December 2018

งานเทพื้นชั้น 5 อาคาร B 17 December 2018

งานเทพื้นชั้น 5 อาคาร B 17 December 2018

งานก่อผนังภายในอาคารชั้น 2 อาคาร B 04 December 2018

งานก่อผนังภายในอาคารชั้น 2 อาคาร B 04 December 2018

งานก่อผนังภายในอาคารชั้น 2 อาคาร B 04 December 2018

งานเตรียมขึ้นชั้น 4 อาคาร B 01 December 2018

งานเทพื้นชั้น 3 อาคาร B 25 November 2018

งานเตรียมขึ้นชั้น 3 อาคาร A 01 December 2018

งานเทพื้นชั้น 2 อาคาร A 25 November 2018

งานเทพื้นชั้น 2 อาคาร A 25 November 2018

งานเตรียมขึ้นชั้น 2 อาคาร A 22 November 2018

งานเตรียมขึ้นชั้น 2 อาคาร A 22 November 2018

งานเตรียมขึ้นชั้น 2 อาคาร A 22 November 2018

งานเตรียมขึ้นชั้น 3 อาคาร B 17 November 2018

งานคานชั้น 1 ตึก A 12 November 2018

งานคานชั้น 1 ตึก A 12 November 2018

งานคานชั้น 1 ตึก A 12 November 2018

เทพื้นชั้น 2 อาคาร B 01 November 2018

เทพื้นชั้น 2 อาคาร B 01 November 2018

เทพื้นชั้น 2 อาคาร B 01 November 2018

เตรียมเทพื้น 2 ตึก B 30 October 2018

เตรียมเทพื้น 2 ตึก B 30 October 2018

เตรียมเทพื้น 2 ตึก B 30 October 2018

เตรียมเทพื้น 2 ตึก B 30 October 2018

เตรียมเทพื้น 2 ตึก B 30 October 2018

เตรียมขึ้นชั้น 2 ตึก B 26 October 2018

เตรียมขึ้นชั้น 2 ตึก B 26 October 2018

เตรียมขึ้นชั้น 2 ตึก B 26 October 2018

เตรียมขึ้นชั้น 2 ตึก B 26 October 2018

งานเทคานสำหรับชั้น 1 22 October 2018

งานเทคานสำหรับชั้น 1 22 October 2018

งานเทคานสำหรับชั้น 1 22 October 2018

งานปูพื้นชั้น 1 ของตึก B 29 September 2018

งานปูพื้นชั้น 1 ของตึก B 29 September 2018

งานปูพื้นชั้น 1 ของตึก B 29 September 2018

งานโครงสร้างส่วนฐานรากอาคาร เตรียมลงถังบำบัดน้ำ 26 August 2018

งานโครงสร้างส่วนฐานรากอาคาร เตรียมลงถังบำบัดน้ำ 26 August 2018

งานโครงสร้างส่วนฐานรากอาคาร เตรียมลงถังบำบัดน้ำ 26 August 2018

การมัดเหล็กเสริมของเสาเข็มเจาะ 22 July 2018

การมัดเหล็กเสริมของเสาเข็มเจาะ 22 July 2018

การเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ 22 July 2018

copyright © 2018 www.yensabaideecondo122.com All Rights Reserved | ภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นภาพบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง
Contact : 099-153-1212, Fax 02-513-9246 Email : sales@feelcondo.com